The Single Best Strategy To Use For Casino

Indien een of meerdere bepalingen in de Overeenkomst ongeldig of nietig worden verklaard op grond van een wetgeving, regelgeving of ten gevolge van een definitieve uitspraak van een rechter, komen de Partijen overeen dat deze bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling met een equal bereik.

Wordt ook beschouwd als een inbreuk die de opschorting of afsluiting van het Gebruikersaccount rechtvaardigt:

De Speler gaat ermee akkoord om 711 BV schadeloos te stellen voor enig verlies dat de Speler zou lijden in verband met de betalingen of wanbetalingen doorway de Speler of doorway oneigenlijk gebruik of misbruik van het Spelersaccount.

711 BV zal alle redelijke maatregelen treffen om storingen te voorkomen, in zoverre zij daarvoor aansprakelijk is. De inzet van de Speler wordt teruggestort in geval van een storing of incident waardoor het spel niet kan worden voortgezet.

De Speler erkent dat 711 BV op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld voor verlies of schade veroorzaakt doorway de toegang tot of het browsen op de Sites van derden. 711 BV verbindt zich ertoe om Web-sites van derden te verwijderen waarvan de onrechtmatige aard op enige wijze onder de aandacht van 711 BV is gebracht, fulfilled identify by using een eenvoudige klacht bij de Klantenservice.

MGM Grand Las Vegas offers text alerts to shoppers keen on getting house savings and celebration and knowledge linked to MGM Grand Las Vegas. A information might be sent in your cellular unit for verification.

geen robots, onderzoeksprogramma's of andere manuele of automatische techniques te gebruiken om de structuur of de voorstelling van de Site, te indexeren, op te slaan, te registreren of te reproduceren;

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan een nieuwe akkoordverklaring van de Speler. Indien de Speler deze wijzigingen niet wenst te accepteren dan geeft de Speler hiermee aan niet langer toegang te wensen tot de Internet site.

711 BV verbindt zich ertoe om alle winsten die zijn behaald doorway de Speler uit te betalen, op voorwaarde dat de Speler zich houdt aan de Overeenkomst.

711 BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in het geval van een storting op de bankrekening van een Speler die zou gehackt zijn.

Alle illegale of verdachte activiteiten doorway de Speler te melden aan alle bevoegde autoriteiten, waaronder de Kansspelautoriteit, de gerechtelijke autoriteiten, de leveranciers van elektronische betalingen of enige andere financiële instelling;

Alle gegevens worden opgeslagen in versleutelde en beveiligde bestanden. In het geval dat een derde toegang krijgt tot deze bestanden, zal 711 BV alles in het werk stellen om te zorgen dat de bestanden onleesbaar blijven.

711 BV behoudt zich het recht voor om van de Speler te eisen de Gebruikersnaam en het wachtwoord te wijzigen als Wij van mening zijn dat een van deze twee niet meer voldoet aan de veiligheid. 711 BV behoudt zich ook het recht voor om de Speler, in overeenstemming achieved judi raja slot88 art.

711 BV gebruik maakt van elektronische betaalprocessors van derden en/of financiële instellingen die de betalingen doorway de Speler voor het gebruik van de Internet site en de spelen, beheren;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *